Sprememba javnega poziva - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Obveščamo vas, da je bila v petek, 25. 11. 2022, v Uradnem listu objavljena sprememba javnega poziva za kompetence, tako, da se bodo lahko poleg socialnih podjetij na JP prijavila tudi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

Na poziv se lahko po novem prijavijo tudi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na poziv se lahko prijavijo tudi socialna 2/7 podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2022 - 2023 znaša 1.250.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 25.11.2022 in traja do 30. 9. 2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Več informacij o vavčerju si lahko preberete na Naslednji povezavi: https://www.podjetniskisklad.si/revav-7-vavcer-za-dvig-digitalnih-kompetenc/.

 

Svetovalka SPOT Svetovanje,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.