Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023 (JP MLADI 2022/2023)

Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).

 

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti: 

  1. izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  2. izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih;
  3. izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2022/2023.

Okvirna višina sredstev

Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ 250.000,00 EUR.

Trajanje projekta

Za izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (Aktivnost A) ter za izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih (Aktivnost B) morajo šole oddati zahtevek po zaključku aktivnosti najkasneje do 15.11.2022, v primeru izvajanja aktivnosti obšolskih dejavnosti za mlade (Aktivnost C) pa je treba zahtevek oddati po zaključku aktivnosti najkasneje do 3.5.2023.

Upravičenci

osnovne in srednje šole, ki so vpisane v seznam šol, objavljen na spletni povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/storitve/.

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog je 13. maj 2022.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si. Odgovorjena bodo vprašanja, ki bodo na elektronski naslov prispela najkasneje 5 dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Odgovori na vprašanja, ki bodo prispela pravočasno, bodo objavljeni najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vlog.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.spiritslovenia.si, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Skrbnica javnega razpisa je ga. Ana Mrzlikar.

Pozivna dokumentacija

Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi«.

Elektronski dokumenti

 

Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.