Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Do pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je upravičena pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in je imela na dan uveljavitve ZIUOPDVE,

na dan 28. 11. 2020:

Do pomoči pa niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70 %, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije  in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. Prav tako ni upravičenec do te pomoči tudi podjetje, ki je bilo na dan 31. 12. 2019 v težavah, skladno z opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije št. 651/2014.

Pogoji za dodelitev pomoči so, da upravičenec ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in da bodo prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019. Prav tako pa mora upravičenec zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Pomoč delnega povračila nekritih fiksnih stroškov se lahko dodeli za upravičeno obdobje, ki je od 1. 10. do 31. 12. 2020.

V kolikor je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. 10. 2019, potem tistemu, ki mu bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 % do vključno 70 %, pripada 0,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju, oz. 1,8 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019. Tistemu, ki bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 %, pa pripada 1,2 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oz. 3,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

V kolikor je bil upravičenec ustanovljen po 1. 10. 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. 9. 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Višina pomoči ne sme biti višja od:

Vloga za uveljavljanje pomoči, ki jo je potrebno oddati do 31. 12. 2020 je od 14. 12. 2020 dostopna le na eDavkih.

Članek v originalu.

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija