Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«

Finančno podprti bodo raziskovalno-razvojnih projekti, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4.

 

Podprti projekti bodo spodbujali k vključevanju v globalne verige vrednosti oz. znanja in s tem k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in raziskovalne sfere ter h krepitvi podpornega okolja za inovacijsko razvojne procese.

Javni razpis podprl projekte, ki bodo izkazovali koncentracijo znanja in kompetenc ter znanstveno in tehnološko odličnost na naslednjih prednostnih področjih uporabe S4:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje-medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov (TRL 3-6), usmerjenih v raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov. Operacije morajo vključevati izvajanje enega raziskovalno-razvojnega projekta v dveh fazah – 1. faza: industrijska raziskava (TRL 3-4) in 2. faza: eksperimentalni razvoj (TRL 5-6)

Koliko sredstev je na voljo?

Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis, je skupno do 45.000.000,00 EUR (do 31.180.355,68 EUR kohezijska regija Vzhodna Slovenija in do 13.819.644,32 EUR kohezijska regija Zahodna Slovenija),

Javni razpis predvideva izvedbo večletnih (najmanj 24 mesecev) projektov v trajanju aktivnosti največ do 31. 12. 2021. Minimalna višina sofinanciranja posameznega projekta (operacije) je 1 mio EUR, maksimalna višina pa 2 mio EUR.

Kdo je financer in kje je razpisna dokumentacija?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Povezava: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1585

Rok za oddajo: 02.03.2018 do 12:00

Kdo se lahko prijavi oziroma komu je razpis namenjen?

Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih konzorcijskih partnerjev: A. 1 podjetje, ki je MSP in 1 raziskovalna organizacija, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost ali B. dve lastniško nepovezani podjetji, od tega najmanj 1 MSP, ki izvajata raziskovalno-razvojno dejavnost.