Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 15. decembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Polni naziv povabila: Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc

Objava povabila: 15. 12. 2017 na spletni strani sklada 

Rok za oddajo vlog: Ponudbo (prijavnico) lahko ponudniki vložijo od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018.

Vrednost povabila: 8.811.250,00 EUR

Namen povabila: je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet sofinanciranja: 

SKLOP A: Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih);

SKLOP B: Sofinanciranje razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:

 

 

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2018 in 2019.

 

Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 30. 9. 2019.

Prijavitelj: Na javno povabilo se lahko prijavijo podjetja, registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah. 

Projekti, se bodo izvajali v dveh programskih regijah v obsegu:

Ponudniki bodo upravičeni do sredstev iz  programske regije, kjer bodo imeli registriran svoj sedež vsaj 12 mesecev pred oddajo ponudbe. 

 

Način oddaje ponudbe: Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana s pripisom »NE ODPIRAJ – Ponudba na JP ASI 2017« ali pa se jo odda osebno v vložišču sklada, (1. nadstropje), in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30 ure, v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), od 15. 1. 2018 dalje do najpozneje 30. 3. 2018. Ponudbe, ki bodo vložene pred začetkom tega roka oz. po zaprtju tega javnega povabila, ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene. 

 

Ponudniki naj pred oddajo natančno preberejo povabilo in podrobnejša navodila o načinu oddaje ponudbe.

Ponudniki naj spremljajo spletno stran zaradi morebitnega predčasnega zaprtja povabila v primeru porabe sredstev.

Informacije v zvezi z namenom javnega povabila lahko dobijo zainteresirani ponudniki na spletnih straneh sklada (www.zavzeti.si) ter v okviru Info točke ASI vsako sredo in petek med 9. in 12. uro po telefonu: 01/43 41 567 in 01/43 41 559 ali na e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacije javnega povabila lahko ponudniki zahtevajo izključno po e-naslovu: asi[@]sklad-kadri.si.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si in podstrani zavzeti.si.  

Sklad bo organiziral predvidoma dve informativni delavnici za potencialne ponudnike, kjer bodo ti seznanjeni z vsebino in dokumentacijo javnega povabila. Datumi in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletnih straneh sklada. 


Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več informacij na: klik

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije